EN za izvedbo pogostitve za dogodek: Founders meeting – Pogovor z županom MOC

NAROČNIK: INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE, D.O.O.

Mariborska cesta 7, 3000 Celje

Evid. št. predloga: SPOT-2023 – 2025/11

Predlog za naročilo: izvedba pogostitve za dogodek: Founders meeting – Pogovor z županom MOC

Celje, 15.5.2024

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je pogostitev za dogodek Founders meeting – Pogovor z županom MOC, ki bo potekala 22.5.2024. Dogodek bo potekal v prostorih Inkubatorja Savinjske regije, d.o.o. ob 14.00 uri. Dogodek bo trajal 1-2 uri, predvideno število oseb je 20.

Pogoji za sodelovanje

Na evidenčno naročilo se lahko prijavijo vsi zainteresirani ponudniki v skladu z objavljenim javnim naročilom. V ponudbi morajo biti specificirane naslednje postavke:

  • hrana po osebi v skladu z objavljenim javnim naročilom.

Ponudniki svojo ponudbo predložijo na obrazcu »Ponudba«, ki ga izpolnijo, podpišejo in žigosajo v primeru, da uporabljajo žig.

PONUDBA

Merilo za izbor

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi »najnižja ponudbena cena«.

Rok za oddajo vlog

Ponudba mora na naslov naročnika prispeti najkasneje do petka, 17.5.2024 do 15.00 ure po elektronski pošti na naslov info@inkubatorsr.si.

Dodatne informacije v povezavi z naročilom: info@inkubatorsr.si

Projekt sofinancira Republika Slovenija, SPIRIT, javna agencija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Direktorica

Sonja Majcen