OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO – VODJA PROJEKTOV VII/2 (m/ž)

 OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA – »VODJA PROJEKTOV VII/2 (m/ž)«

 Inkubator Savinjske regije d.o.o., na spletni strani www.inkubatorsr.si in spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Ur. l. RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC1, 55/17 – ZUTD-D), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13 (78/13 popr.)) in Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu RS za zaposlovanje (Ur. l. RS, št. 105/10), objavlja prosto delovno mesto, zaposlitev za določen čas (za čas trajanja projekta oz. do 31.12.2019), s poskusnim delom 4 mesecev in sicer:  »VODJA PROJEKTOV VII/2 (m/ž)«

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:   

– najmanj visoka strokovna izobrazba ali druga bolonjska stopnja;
– 5 let delovnih izkušenj
– aktivno znanje angleškega jezika.

Delovno področje:

– svetovanje s področja podjetništva,
– vodenje delavnic,
– urejanje spletnih strani, družbenih omrežij (web, facebook, instagram, twitter),
– pisanje PR člankov in vsebine za družbena omrežja,
– pomoč pri vodenju sistema financiranja projektov,
– priprava vmesnih, skupnih in končnih poročil o projektih,
– sodelovanje pri organizaciji srečanj, tiskovnih konferenc, delavnic ter sodelovanje z izvajalci,
– pomoč pri izvedbi javnih razpisov in postopkov javnih naročil,
– pomoč pri vodenju inkubatorja.

 Delovne izkušnje (6. člen ZJU):

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

  • z delovnimi izkušnjami, ki so si jih pridobili z opravljanjem del, ki ustrezajo nalogam delovnega področja tega delovnega mesta,
  • z delovnimi izkušnjami s področja marketinga predvsem urejanja spletnih strani in pisanja vsebin na družbenih omrežij.

 Prijava:

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

  1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, (iz katere mora biti natančno razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena);
  2. opis delovnih izkušenj, (iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat natančno navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu) ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, npr. ali gre za V., VI. ali VII. stopnjo zahtevnosti).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu »VODJA PROJEKTOV«.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja projekta »Izvedba podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« agencije SPIRIT 8 (do 31.12.2019) s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Inkubatorja Savinjske regije d.o.o. v Celju.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto delovno mesto VODJA PROJEKTOV (m/ž)« na naslov Inkubator Savinjske regije d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: sasa@inkubatorsr.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni po mailu.

Rok za prijavo: najkasneje do vključno 20.02.2018.

Več informacij:  Vsak delovni dan med 10. in 11. uro, Saša Lavrič (040662266).

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 01-2018
Datum: 14.02.2018

Saša Lavrič. direktorica

 

Arhiv dogodkov