IŠČEMO MENTORJE ZA START:UPE INKUBATORJA SAVINJSKE REGIJE

 

Celje,  01.08.2017

Inkubator Savinjske regije, d.o.o., Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje, objavlja na svoji spletni strani

JAVNO POVABILO ZA VPIS V BAZO START:UP MENTORJEV INKUBATORJA SAVINJSKE REGIJE

Predmet povabila

Predmet povabila je vpis start:up mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila, v bazo start:up mentorjev in svetovalcev Inkubatorja Savinjske regije, ki bodo vključeni v izvedbo mentorskega programa za start:up podjetja in ekipe oziroma posameznike s podjetniško idejo (B5) ter mentorskega programa za pripravo podjetij na rast in prestop v inovativno podjetništvo (B7).

Namen oblikovanja mreže oz. mentorskega programa je pospešiti razvoj podjetniških idej in zagonskih podjetij, ki so bila izbrana na podlagi presoje idej ali so se v mentorski program uvrstila na podlagi uspešnega zaključka katerega od programov Inkubatorja Savinjske regije.

Vpis v bazo podjetniških mentorjev se izvaja v okviru izvajanja storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 »SIO 2016-2017«.

Podjetje oz. ekipa ali posameznik s podjetniško idejo si izmed nabora oz. baze mentorjev, ki jo pripravi Inkubator Savinjske regije, sam izbere mentorja ali več mentorjev iz različnih področij. Posamezni mentor lahko sodeluje v več podjetjih ali ekipah hkrati, če bo izbran s strani podjetnika ali podjetniške ekipe.

Mentoriranje bo praviloma potekalo na lokaciji Inkubatorja Savinjske regije. Inkubator Savinjske regije bo skrbel za koordinacijo med podjetji oziroma ekipami ter mentorji.

Obseg mentoriranja

 • Mentoriranje zagonskega podjetja ali ekipe (B5) zajema:
 • prenos specifičnih izkušenj,
 • prenos znanja,
 • prenos socialnih povezav,

kar bo podjetju ali ekipi omogočilo uspešen nadaljnji razvoj podjetja ali podjetniške ideje.

 • Mentoriranje inovativnega podjetja  za pripravo na rast (B7) zajema:
 • prenos specifičnih izkušenj,
 • prenos znanja,
 • prenos socialnih povezav,
 • pomoč pri pripravi analize s specifičnega področja,
 • pomoč pri pripravi strategije.

kar bo podjetju v podporo pri hitrejši rasti in prestopu v inovativno podjetništvo.

Mentorski program je razdeljen na več specifičnih področij:

 • Razvoj produkta, validacija, poslovni model
 • Promocija in trženje
 • Pravo za startup podjetja
 • Kadrovsko svetovanje in delovno pravna zakonodaja
 • Davčno-finančno področje
 • Zaščita intelektualne lastnine
 • Organizacija procesov v podjetju, oblikovanje timov

Mentor lahko pri prijavi doda novo področje, ki zgoraj ni opredeljeno in je povezano z razvojem, rastjo in potrebami podjetij.

Mentor se lahko prijavi za izvedbo mentorstva za eno ali več področij. Inkubator Savinjske regije lahko iz vsakega področja izbere več mentorjev, ki izpolnjujejo pogoje.  

Izbrani mentor bo predhodno prejel podatke ekipi/podjetju in podjetniški ideji.  

O vsakem izvedenem mentoriranju bo moral izbrani ponudnik  pripraviti poročilo. Potrjeno poročilo je podlaga za izdajo računa. Račun za opravljeno mentoriranje se izda mesečno glede na dejansko število opravljenih ur mentoriranja. Za opravljene ure se šteje dejansko mentoriranje na lokaciji Inkubatorja Savinjske regije, brez priprave, časa vožnje itd..

Mentorski program bo potekal od izbora mentorjev (avgust 2017) do najkasneje 31. decembra 2017.

 • Obdobje vpisa in podatki o mentorju

Mentor je v bazo mentorjev Inkubatorja Savinjske regije vpisan do preklica.  Z javnim povabilom bo Inkubator Savinjske regije dopolnil listo mentorjev, ki se je oblikovala že v predhodnih letih.

V bazi mentorjev bodo zbrani naslednji podatki:

 • Ime in priimek mentorja ter podjetje (v kolikor ga mentor ima)
 • Področje mentoriranja
 • Reference mentorja
 • Fotografija mentorja

Inkubator Savinjske regije ostalih osebnih podatkov ne objavlja in jih varuje v skladu z veljavno zakonodajo.

Pogoji za sodelovanje

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je specialist za posamezno področje

v skladu z objavljenim javnim povabilom.

Pogoji za mentorja so:

 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj ter sposobnost mentoriranja s specifičnega področja,
 • najmanj tri (3) reference v zadnjih treh (3) letih, ki so vezane na svetovanje, predavanje ali mentoriranje podjetjem ali potencialnim podjetnikom, s področja, za katerega bo oddal ponudbo.  

Mentor lahko svoje storitve opravlja preko svojega podjetja, podjetja v katerem je zaposlen ali pa ima s svetovalnim podjetjem sklenjeno drugo pogodbeno razmerje. Prav tako lahko deluje preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali kakšne druge oblike v skladu z delovno-pravno zakonodajo.

Prijava

Z javnim povabilom bo Inkubator Savinjske regije dopolnil listo mentorjev, ki se je oblikovala že v predhodnih letih. Javno povabilo start:up mentorjem je  odprto do preklica.

Ponudbe se oddajo po elektronski pošti na naslov info@inkubatorsr.si oz. navadni pošti na naslov: Inkubator Savinjske regije d.o.o.,  Gregorčičeva ulica 6, 3000 Celje.

Prijava naj vsebuje:

 • Izpolnjen prijavni obrazec »PRIJAVA MENTORJA« (world)
 • Izpolnjen in podpisan obrazec »PRIJAVA MENTORJA«  (pdf)
 • Fotografijo mentorja (jpg)

Inkubator Savinjske regije bo sproti obravnaval vse prejete vloge.

Za prijavni obrazec pišite na elektronski naslov: info@inkubatorsr.si.

Za vsa dodatna pojasnila smo na voljo na telefonski številki 040 662 266 (Saša Lavrič) ali na elektronskem naslovu sasa@inkubatorsr.si.

Saša Lavrič, direktorica

 

Za prijavni obrazec pišite na elektronski naslov: info@inkubatorsr.si

SIO-ISR-2016-17

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji.

Arhiv dogodkov